Badania, analizy chemiczne i geotechniczne - laboratorium należące do PROXIMA S.A. we Wrocławiu
Akredytacje PCA AB432

Ochrona środowiska

Laboratorium wykonuje badania fizykochemiczne z dziedziny Ochrony Środowiska. Zakres badań obejmuje grunty, gleby, wody i ścieki.
W laboratorium wykonywane są badania na potrzeby:
 • oceny jakości standardów gleby i ziemi
 • monitoringu składowisk odpadów
 • oceny ścieków i wód opadowych wprowadzanych do wód lub do ziemi
 • substancji niebezpiecznych, których potencjalnym źródłem są kruszywa stosowane w budownictwie drogowym
 • monitoringu i kontroli jakości wód podziemnych i powierzchniowych

W badaniu skażeń wód i gleby szczególne znaczenie mają metale, zwłaszcza metale ciężkie (As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg) oraz związki organiczne tj: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), węglowodory aromatyczne (BTEX), węglowodory ropopochodne (TPH), polichlorowane bifenyle (PCB) itp

Do prawidłowego wykonywania badań wykorzystywany jest m.in. następujący sprzęt pomiarowy i badawczy:

 • chromatograf gazowy
 • chromatograf cieczowy HPLC
 • spektrometr ICP-OES
 • spektrofotometry
 • konduktometr
 • potencjometr
 • komory cieplne
 • wagi analityczne
 • biurety cyfrowe
 • piece muflowe
 • szkło miarowe i pipety klasy A
 • itp.